...
Obec Ruda

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

 

 

OBEC  RUDA

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Ruda se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Ruda zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)         poplatek ze psů,

b)         poplatek za užívání veřejného prostranství,

c)         poplatek ze vstupného,

 

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Ruda

(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[2]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[3]

(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.  Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)          Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)         za prvního psa                                                                     100,-   Kč,

b)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele               150,-   Kč,

 

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek je splatný nejpozději do 15.2. příslušného kalendářního roku.

(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[4].

 

 

 

 

 

                                                                  ČÁST III.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník

(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[5]

(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[6]

Čl. 9 

    Veřejné prostranství         

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, kterými jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň parky , hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící veřejnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru – viz příloha.

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)          Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.

(3)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb …………………………………………………………………………………… 10,-

b)         zařízení sloužících pro poskytování prodeje..............................................  10,-

 

c)         za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........................10,-  

 

d)         za umístění skládek materiálu.......................................................................3,-   

 

 

 

(2)          Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a)              za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil     500,-Kč/měsíc,

b)              za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil  100,-Kč/měsíc      

                                                            

 

 

                                                           Čl. 13

                                                Splatnost poplatku

(1)           

(2)          Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:

a)         při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1den nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)         při užívání veřejného prostranství po dobu 1 dne nebo delší nejpozději  v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(3)          Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 2 je splatný do 7 dnů před zahájením užívání

(4)          Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14

Osvobození a úlevy

(1)          Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[7],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část IV.

poplatek zE VSTUPNÉHO

Čl. 15

Předmět poplatku a poplatník

(1)          Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[9]

(2)          Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[10]

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1)     Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 20 této vyhlášky.

(2)     Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 17

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a)         kulturní akci ...............................…      5 %,

b)         sportovní akci .........................…..       5 %,

c)         prodejní akci .................................       5 %,

d)         reklamní akci .............................…      5%.

 

 

 

Čl. 18

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný do  5 dnů ode dne skončení akce.

 

Čl. 19

Osvobození a úlevy

(1)          Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[11]

(2)           

ČÁST V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 20

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)          V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[12]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)         další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2)          Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[13]

(3)          Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[14]

Čl. 21

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem.[15]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[16]

Čl. 22

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1./2003 o místních poplatcích, ze dne 10.12.2003a obecně závazná vyhláška č. 6/2008 upravující některá ustanovení OZV č. 1/2003 o místních poplatcích, ze dne 18.6.2008.

Čl. 23

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2011 .

 

 

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................    

           Jitka Habrcetlová                                                                 Pavlína Urbanová

                  místostarosta                                                                             starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:17.1.2011

Sejmuto z úřední desky dne:[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

[9] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[11] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[12] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[13] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[14] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[15] § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

[16] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Zodpovídá: Urbanová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Předpověď počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 1 °C 0 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/1 °C
čtvrtek 1. 12. oblačno 3/0 °C
pátek 2. 12. sněžení 3/-1 °C

Aplikace V obraze

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Svátek

Svátek má Zina