...
Obec Ruda

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu obce Ruda

                           Obec   Ruda
 
      Obecně závazná Vyhláška č. 1/2006
 
 
              o závazných částech územního plánu obce Ruda
 
 
       Zastupitelstvo obce Ruda se usneslo dne 6. prosince 2006, usnesením č. 2/2006 vydat podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.i ) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
 
Článek 1
Účel vyhlášky
 
(1)   Tato obecně závazná vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Ruda v úplném znění platném po schválení změny č. Z 2/06 územního plánu obce Ruda obecním zastupitelstvem dne 6. prosince 2006.
(2)   Vyhláška stanoví závazné regulativyfunkčního využití a prostorového uspořádání
     území a limity jeho využití.
 
 
Článek 2
Rozsah platnosti
 
(1)   Územní plán obce Ruda v úplném znění platném po schválení změny č. Z 2/06 územního plánu obce Ruda a tato vyhláška platí pro celé správní území obce tj. pro katastrální území Ruda.
(2)   Územní plán obce Ruda v úplném znění platném po schválení změny č. Z 2/06 územního plánu obce Ruda a tato vyhláška budou aktualizovány cca po čtyřech letech.
(3)   Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb, nebo jejich změn. při údržbě, užívání a odstraňování staveb, při povolování terénních úprav.
 
 
Článek 3
vymezení závazné částiúzemního plánu obce Ruda
 
(1)   Závazná část územního plánu obce Ruda omezuje, vylučuje, popřípadě podmiňuje umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.
 
 
(2)   Závazná část územního plánu obce Ruda je vymezena ve výkresové části dokumentace označené RUDA - změna Z 2 územního plánu obce, zpracované AV Atelierem, s.r.o. v Praze v  lednu 2006 pod číslem zakázky 0407.12, v úplném znění platném po schválení změny č. Z 2/06, a to samostatně pro území vlastní obce Ruda a samostatně pro osadu Amálie, a popsána v textové části uvedené dokumentace; pro nezastavěná území obce je vymezen územní systém ekologické stability a zobrazeny limity využití území na výkrese C - širší územní vztahy - čistopisu územního plánu obce z roku 1997.
(3)   Dokumentace dle čl. 3 odstavec (2) je uspořádána dle vlastního seznamu příloh, označena schvalovací doložkou.
(4)   Dokumentace dle čl. 3 odstavec (3) tvoří samostatnou přílohou této vyhlášky.
(5) Závaznou částí územního plánu obce Ruda jsou:
a)     urbanistická koncepce, vymezená ve výkrese č. 1 nové dokumentace platné po schválení změny č. Z 2/06 a popsaná v kapitole B odst. c) textové části
b)     využití ploch a jejich uspořádání, vymezené ve výkrese č. 1 a popsané v kapitole B odst. d) a f) textové části
c)      zastavitelné území, vymezené ve výkresech č. 1 a 7
d)     omezení změn v užívání staveb, vymezené ve výkrese č. 1 a stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky
e)     zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezené ve výkresech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 a popsané v kapitole B odst. g) textové části
f)        územní systém ekologické stability, vymezený ve výkrese č.1 a ve výkrese C - širší územní vztahy - čistopisu územního plánu obce z roku 1997 a popsaný v kapitole B odst. i) textové části
g)     limity využití území, vymezené ve výkrese č.1 a ve výkrese č. C.1 - širší územní vztahy - čistopisu územního plánu obce z roku 1997, popsané v kapitole B odst. e) textové části a stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky
h)      plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezené ve výkrese č. 1 a popsané v kapitole B odst. h) textové části
i)        plochy pro veřejně prospěšné stavby, vymezené ve výkresech 2, 3, 4, 5, 6 a 8 a popsané v kapitole B odst. j) textové části
j)        plochy pro provedení asanací a asanačních úprav, vymezené pro lokalitu Amálie ve výkrese č. 1 a popsané v kapitole B odst. j) textové části.
 
(6) O pořízení změn závazné části územního plánu obce Ruda a jejich schválení   
      rozhoduje obecní zastupitelstvo postupem stanoveným stavebním zákonem.
(7) Ostatní části územního plánu obce Ruda jsou směrné, rozhodování v území se
      jimi musí řídit, o případné úpravě směrné části rozhoduje obecní úřad
      v součinnosti se stavebním úřadem.
(8) Údaje uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky jako vyjímečně přípustné mají směrný
      charakter, o udělení výjimky rozhoduje obecní úřad v součinnosti se stavebním     
      úřadem.
 
 
 
 
 
 
Článek 4
závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území a limity jeho využití
 
(1)   Zastavěné a zastavitelné území obce Ruda se člení na jednotlivé funkční plochy:
a)     čistě obytné území
b)     smíšené čistě obytné území s přípustnými stavbami pro individuální rekreaci
c)      území občanské vybavenosti
d)     území pro sklady, služby a výrobu
e)     území pro zemědělství a zemědělské objekty
f)        území areálů pro volný čas, sport a rekreaci
g)     území zeleně
h)      území s přípustnou výstavbou – stavby pro bydlení a veřejně prospěšné stavby obklopené zelení
(2)Základní zásady uspořádání jednotlivých funkčních ploch v zastavěném               a   zastavitelném území obce Ruda a limity jejich využití jsou stanoveny v  tabulkách 1 až 8 v příloze č. 1 této vyhlášky.
 
 
                                                           Článek 5
Veřejně prospěšné stavby
 
Veřejně prospěšnými stavbami ve správním území obce Ruda jsou veškeré navržené komunikace včetně ploch pro umístění zastávek hromadné dopravy a parkovišť a plochy pro trasy, zařízení a stavby inženýrských sítí.
Pozemky pro veřejně prospěšné stavby a práva k nim lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.
 
 
Článek 6
Závěrečná ustanovení
 
(1)   Zrušují se:
a)     obecně závazná vyhláška obce Ruda č. 1/1977, o závazných částech      
     územního plánu obce Ruda
b)     obecně závazná vyhláška obce Ruda č. 6/2002, o schválení závazné části 
     územně plánovací dokumentace – Změny č.1 Územního plánu obce Ruda.
(2)   Schválený územní plán obce Ruda v úplném provedení platném po schválení změny č. Z 2/06 je uložen: a) na obecním úřadě v Rudě.
                                                 b) na Městském úřadě v Novém Strašecí – odbor
                                                     výstavby a ŽP
                                                 c) na Městském úřadě v Rakovníku – odbor výstavby
                                                      a investic
                                                 d) na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze –
                                                     odbor územního a stavebního řízení
 
(3) Nedílnou součástí této vyhlášky je  úplná dokumentace “Změna č. 2 obce Ruda“
      grafická a textová část.
                                                                                           
 
 
 
 
 
Článek 7
účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce.
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                     …………………………………
               Urbanová Pavlína                                             Habrcetlová Jitka
                starostka obce                                                 místostarosta obce
 
 
 
Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce obecního úřadu v Rudě dne 8. prosince 2006.
 
Sejmuto dne ………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1
závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území a limity jeho využití : Tabulky 1 až 8
        Tab. 1
název funkční plochy
čistě obytné území
regulativy funkčního využití území:
určené funkční využití
bydlení v  rodinných domech
přípustné
individuální rodinné domy, vyjímečně dvoudomy, drobné nerušící provozovny v rodinných domech
nepřípustné
stavby pro sklady, služby a výrobu, zemědělské stavby
regulativy prostorového uspořádání území:
počet nadzemních podlaží max.
1 + podkroví
úroveň podlahy 1. NP nad terénem v m max.
1
střechy
sedlové, polovalbové, valbové, se sklonem min. 350, vyjímečně jinak tvarované dle architektonického návrhu
limity využití území:
nejmenší plocha pozemku v m2
1 000, vyjímečně menší
KZP (koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami) max.
0,3
KZ (koeficient zeleně) min.
0,6
 
                                                                                                                                         Tab. 2
název funkční plochy
smíšené čistě obytné území s přípustnými stavbami pro individuální rekreaci
regulativy funkčního využití území:
určené funkční využití
bydlení v  rodinných domech, přechodné bydlení v objektech pro individuální rekreaci
přípustné
individuální rodinné domy, vyjímečně dvoudomy, drobné nerušící provozovny v rodinných domech, stavby pro individuální rekreaci
nepřípustné
stavby pro sklady, služby a výrobu, zemědělské stavby
regulativy prostorového uspořádání území:
počet nadzemních podlaží max.
1 + podkroví
úroveň podlahy 1. NP nad terénem v m max.
1
střechy
sedlové, polovalbové, valbové, se sklonem min. 350, vyjímečně jinak tvarované dle architektonického návrhu
limity využití území:
KZP (koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami) max.
0,3
KZ (koeficient zeleně) min.
0,6
 
 
 
 
                                                                                                                                         Tab. 3
název funkční plochy
území občanské vybavenosti
regulativy funkčního využití území:
určené funkční využití
občanskou vybavenost
přípustné
stavby pro maloobchodní prodej, veřejně prospěšné nevýrobní služby, kultura, zdravotnictví, školství, sociální péče, společenská zařízení, správa území, přechodné ubytování
nepřípustné
rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci, sklady a výrobu, zemědělské objekty
regulativy prostorového uspořádání území:
počet nadzemních podlaží max.
2+podkroví
výška objektů nad terénem v m
12, vyjímečně, a to pouze na menší části zastavěné plochy objektu, vyšší
střechy
sedlové, polovalbové, valbové, mansardové, se sklonem min. 350, vyjímečně jinak tvarované dle architektonického návrhu
limity využití území:
nejmenší plocha pozemku v m2
-
KZP (koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami) max.
0,5
KZ (koeficient zeleně) min.
0,35
 
                                                                                                                                 Tab. 4
název funkční plochy
sklady, služby, výroba
regulativy funkčního využití území:
určené funkční využití
skladování materiálů a výrobků, poskytování služeb, výroba
přípustné
stavby pro skladování, služby a výrobu
nepřípustné
provozy s negativním vlivem na přilehlá obytná území, skladování odpadů, stavby pro bydlení a individuální rekreaci, zemědělství a zemědělské objekty
regulativy prostorového uspořádání území:
počet nadzemních podlaží
-
výška objektů nad terénem v m
12, vyjímečně, a to pouze na menší části zastavěné plochy objektu, vyšší
limity využití území:
nejmenší plocha pozemku v m2
-
KZP (koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami) max.
0,5
KZ (koeficient zeleně) min.
0,3
 

                                                                                                                                         Tab. 5
název funkční plochy
zemědělství, zemědělské objekty
regulativy funkčního využití území:
určené funkční využití
zemědělská výroba
přípustné
stavby pro zemědělskou výrobu
nepřípustné
provozy s negativním vlivem na přilehlá obytná území, skladování odpadů, stavby pro bydlení a individuální rekreaci
regulativy prostorového uspořádání území:
počet nadzemních podlaží
-
výška objektů nad terénem v m
12, vyjímečně, a to pouze na menší části zastavěné plochy objektu, vyšší
limity využití území:
nejmenší plocha pozemku v m2
-
KZP (koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami) max.
0,5
KZ (koeficient zeleně) min.
0,3
 
                                                                                                                                         Tab. 6
název funkční plochy
areály pro volný čas, sport a rekreaci
regulativy funkčního využití území:
určené funkční využití
odpočinek, sport a rekreace
přípustné
nekrytá sportoviště a zařízení pro odpočinek, sport a rekreaci s doprovodnými stavbami pro sociální a provozní příslušenství území, stavbami pro služby související s funkci území, stavby pro přechodné ubytování, stávající individuální rekreace, stavební úpravy stávajících objektů individuální rekreace na rodinné domy
nepřípustné
stavby pro bydlení, občanskou vybavenost nesouvisející s funkcí území, pro sklady, služby nesouvisející s funkcí území, pro výrobu a zemědělství
regulativy prostorového uspořádání území:
počet nadzemních podlaží max.
1+podkroví
výška objektů nad terénem v m max.
9
střechy
sedlové, polovalbové, valbové, mansardové, se sklonem min. 350, vyjímečně jinak tvarované dle architektonického návrhu
limity využití území:
nejmenší plocha pozemku v m2
-
KZP (koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami) max.
0,1
KZ (koeficient zeleně) min.
0,7

                                                                                                                                         Tab. 7
název funkční plochy
zeleň
v lokalitě Amálie (úprava č.1, výkres č. 2.A / 1)
regulativy funkčního využití území:
určené funkční využití
zeleň
přípustné
zeleň, účelové, pěší a cyklistické komunikace, prvky drobné architektury a plochy pro sport a rekreaci
nepřípustné
jiné funkční využití
limity využití území:
KZ (koeficient zeleně) min.
0,95
 
 
                                                                                                                                         Tab. 8
název funkční plochy
území s přípustnou výstavbou
v lokalitě Amálie (úprava č.1, výkres č. 2.A / 1)
regulativy funkčního využití území:
určené funkční využití
stavby pro bydlení a veřejně prospěšné stavby (stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu) obklopené zelení
přípustné
stavby pro bydlení a veřejně prospěšné stavby (stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu), zeleň, účelové, pěší a cyklistické komunikace, prvky drobné architektury a plochy pro sport a rekreaci - umístění staveb je možné až po zpracování regulačního plánu s podrobnými regulativy funkčního, plošného a prostorového uspořádání území a staveb a s limity využití území a staveb
nepřípustné
jiné funkční využití
limity využití území:
KZ (koeficient zeleně) min.
0,85
 
 
 
 
 
 
Zodpovídá: Urbanová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Předpověď počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 1 °C 0 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/1 °C
čtvrtek 1. 12. oblačno 3/0 °C
pátek 2. 12. sněžení 3/-1 °C

Aplikace V obraze

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Svátek

Svátek má Zina