Navigace

Obsah

Zpět

Zápis z 20. zasedání z 29.6.2017

 

                                                                   Zápis

              z 20. veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Ruda, konaného dne 29.6. 2017

                                         v zasedací míst OÚ v Rudě  

 

Přítomno:   6 členů zastupitelstva              - dle presenční listiny

Omluven:   1 člen zastupitelstva – dostavil se během jednání

 

 

1/ Zahájení:

- předsedající určila zapisovatele dnešního jednání p. Mgr. Václava Frýdla  a ověřovatele   

  zápisu  z dnešního jednání   p. R. Skibu a p. J. Soukupa

- ověření zápisu z minulého zasedání provedli: p. R. Skiba a p. K. Polívka

 

Program jednání:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Ruda schvaluje následující program dnešního zasedání, tak jak byl zveřejněn

               1/ Zahájení

               2/ Kontrola usnesení

               3/ Jednání – Rekonstrukce MŠ-projednání dodatku ke smlouvě (termín, vícepráce)

                                 - Revitalizace Podhrázského rybníka

                                 - Oprava komunikace – Polní ulice

               4/ Různé: doplnění dopravního značení v obci, školné MŠ pro šk. r. 2017-2018 a

                                další

               5/ Diskuse    

               6/ Usnesení

               7/ Závěr

 

Předsedající vyzvala přítomné k připomínkám a případnému dalšímu doplnění programu, žádné připomínky nebyly podány a po té dala hlasovat o návrhu programu dnešního jednání

 

návrh byl schválen  6 hlasy

Usnesení č. 196   bylo schváleno

 

2/ Kontrola  usnesení: - jednání o převodu pozemků ( 2. přístup k pozemku parc.č. 148/3) - 

                                       trvá                                                                                          

 • obnovit dopravní značení v obci – zadáno firmě
 • odkoupení části pozemku parc.č. 88/5 v k.ú. Ruda u N.S. je v jednání
 • úkoly ke Z č. 3 ÚP obce – dosud nesplněné úkoly bude zajišťovat odbor územního plánování, Mě Ú. Rakovník
 • na úkolech ke Z č. 4 ÚP se pracuje

   

  na jednání se dostavil 7. člen zastupitelstva

   

  3/ Jednání:

                     a)  Rekonstrukce MŠ – projednání dodatku č. 2 ke smlouvě : 1.prodloužení termínu pro ukončení díla z důvodu pozdějšího nástupu na práce po delší zimě,   navýšení objemu prací dohodnutými vícepracemi, práce v učebně staré budovy ( např. topení ) udělat až o prázdninách

  2. Rozsah dohodnutých víceprací. Vícepráce jsou  prováděny za ceny shodné s rozpočtem akce. Na nové přístavbě MŠ byly dohodnuty vícepráce pouze v malém rozsahu: např. střešní okno nad schodištěm, oplechování převýšení budovy

  Převážná část víceprací se týká úprav, výměny zařízení, nebo nutných oprav  na staré budově MŠ tak, aby i stará část budovy byla kompletně zrekonstruována – nový přístřešek u vstupu, vybudování úložného prostoru na půdě, oprava a zateplení staré střechy pod oplechování, výměna nefunkčních hromosvodů, výměna nevhodného přívodního kabelu el. energie, výměna okapů, odbourání nefunkčních komínů, výměna dosud nevyměněných oken a dveří do sklepa, odizolování základů  apod.

  Některé záležitosti je třeba zajistit tak, aby odpovídaly současným potřebám MŠ – výdejna jídel v přístavbě, umístění pračky, zavedení internetu, kamery a telefonu do nové budovy, přívody pro klimatizaci, žaluzie, posuvné dveře do umývárny apod.

   

  Návrh usnesení :

  Zastupitelstvo obce Ruda schvaluje sepsat s firmou Martin Vršecký s.r.o., Rakovník Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2016 ze dne 7.9. 2016 ve kterém bude upraven termín dokončení realizace díla Stavební úpravy a přístavba budovy MŠ Ruda (bod 2.1.2.) z původního 10. července 2017 na 10. srpna 2017. V tomto dodatku bude současně seznam dohodnutých víceprací v celkové hodnotě do maximální výše 800.000,- Kč

   

  návrh byl schválen 7 hlasy

  Usnesení č. 197 bylo schváleno

   

  b) Revitalizace Podhrázského rybníka – obdrželi jsme Podmíněný příslib z MZe o přidělení dotace. Po zaslání požadovaných dokladů, výsledku výběru zhotovitele, bychom měli obdržet rozhodnutí o poskytnutí dotace. V následujících dnech bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele akce.

   

  c) Oprava komunikace Polní ulice – bylo zahájeno řízení na výběr zhotovitele.

   

  4/ Různé: a)   doplnění dopravního značení v obci – vybrané firmě ADSUM Unhošť, byla zaslána objednávka

                  

                   b)  projednání žádosti p. ředitelky MŠ Ruda A. Šajnerové o odsouhlasení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Ruda ve šk. r. 2017 – 2018. Horní hranice této částky dle zákonného výpočtu je 420,- Kč na dítě a měsíc. Současná výše úplaty je 300,- Kč na 1 dítě a měsíc

   

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce Ruda schvaluje aby úplata za předškolní vzdělávání dětí v místní MŠ pro šk r. 2017-2018 byla ponechána v současné výši tj. 300,- Kč na 1dítě a měsíc.

   

   

  návrh byl schválen 7 hlasy

  Usnesení č. 198 bylo schváleno

   

                  c)  informace - dlouholetá žádost obce o převod pozemků z majetku státu do majetku obce Ruda – negativní vyjádření Státního pozemkového úřadu ( zastavitelné území v oblasti Amálie )

   

   

                   d) projednání  žádosti o přidělení dotace:

  Jezdecká stáj Brunerová O., Ruda,  žádost o 15 000,- Kč

   

  Návrh usnesení:

   

  Zastupitelstvo obce Ruda schvaluje sepsání smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (na provoz a uspořádání veřejných soutěží)  pro Jezdeckou stáj Brunerová, Ruda,  ve výši 15.000,- Kč

   

  návrh byl schválen 7 hlasy

  Usnesení č. 199 bylo schváleno

   

                      e)   informace plán péče CHKO, informace o instalaci ukazatele rychlosti

   

                      f)  další postup opravy komunikace do Ohrad

   

   

  5/ Diskuse:

   

   

   

   6/ Usnesení: nikdo nemá připomínku k usnesením, tak jak byla přijata k jednotlivým bodům jednání

   

   

  7/ Závěr:  provedla starostka

   

   

   

   

   

   

  zapsal:                                             starostka:                                            ověřovatelé zápisu:

  Mgr. V. Frýdl                                 Urbanová P.                                        Soukup J., Skiba R.   

Vyvěšeno: 11. 7. 2017

Datum sejmutí: 27. 7. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět